Stichting

Achtergrond

De Stichting Mens en zijn Natuur is in 2005 door de heer P.J. van Hasselt te Bilthoven opgericht. In daaropvolgende jaren heeft hij aanzienlijke schenkingen aan de Stichting gedaan. 

Meer dan 10 jaar is Hans van Hasselt nauw betrokken geweest bij het werk van de Stichting en heeft hij getuige mogen zijn van wat hem bij de naamgeving voor ogen stond: het langjarig financieel ondersteunen van initiatieven op het terrein van leefbaarheid en natuurbehoud in de gemeente De Bilt en omgeving. Hij overleed in 2017 in zijn woonplaats op 90-jarige leeftijd.  

  

Accenten

In lijn met de doelstellingen van de Stichting zijn er drie aandachtsgebieden: Welzijn en leefbaarheid; Cultuur en cultuurhistorie; Natuurbehoud/ontwikkeling en natuureducatie.

Het gaat daarbij in het algemeen om het ondersteunen van kleinschalige projecten die de samenleving (of groepen daarbinnen) in de gemeente De Bilt ten goede komen en die bij voorkeur worden geïnitieerd door bewoners van De Bilt of organisaties die er werkzaam zijn. Het aandachtsgebied Natuur is in principe geografisch ruimer, namelijk Nederland.

Daarnaast kan de Stichting startsubsidies verlenen voor vernieuwende initiatieven in het werkgebied. Het bestuur heeft daarmee succesvolle resultaten mogen ervaren, zoals bij de verwerving van het natuurgebied De Biltse Duinen, de steun voorde start van het Jeugdtheaterschool Masquerade en de locatieverkenning voor het Akoesticum.

 

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor financiële steun kunnen het hele jaar worden ingediend door instellingen en groeperingen, zijnde rechtspersonen. Het bestuur beslist drie maal per jaar over honorering. Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Donaties worden alleen gegeven voor eenmalige projecten. Periodieke subsidies voor eenzelfde doel of project  worden niet gehonoreerd, subsidies ter dekking van exploitatietekorten evenmin.

In beginsel wordt een verzoek om financiële steun van een instelling of groepering waarvan een subsidieaanvraag in het voorafgaande jaar is gehonoreerd, afgewezen.

De hoogte van de donatie is in de orde van € 1500 – € 5000.

Zie verder onder ‘Subsidieaanvraag’.

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen: Stichting MZN 2022 vindt u hier: Formulier publicatieplicht ANBI Stichting MZN

Het beknopte jaarverslag 2022 vindt u hier: Jaarverslag 2022.pdf.
Het beknopte jaarverslag 2021 vindt u hier: Jaarverslag 2021.pdf.
Het beknopte jaarverslag 2020 vindt u hier: Jaarverslag 2020.pdf.
Het beknopte jaarverslag 2019 vindt u hier: Jaarverslag 2019.pdf.
Het beknopte jaarverslag 2018 vindt u hier: Jaarverslag 2018.pdf.
Het beknopte jaarverslag 2017 vindt u hier: Jaarverslag 2017.pdf.
Het beknopte jaarverslag 2016 vindt u hier: Jaarverslag 2016.pdf.
Het beknopte jaarverslag 2015 vindt u hier: Jaarverslag 2015.pdf.