Aanvraag

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een stichting of een vereniging. Naast de aanvraag zijn een projectomschrijving, een projectplan, een begroting, informatie over aanvragen bij andere fondsen/subsidiegevers, het bedrag waarvoor een beroep op de Stichting wordt gedaan en een uittreksel van de KvK nodig.

De Stichting Mens en zijn Natuur verleent uitsluitend donaties voor eenmalige projecten, zij levert geen periodieke subsidies. De donaties mogen niet bestemd zijn om exploitatietekorten te dekken.
Het bedrag van de donatie ligt in de orde van € 1.500 – € 5.000.

Het bestuur vergadert 3 x per jaar en beslist dan over de aanvragen. Uw aanvragen dienen vóór 1 maart, 1 juni of 1 november ingediend te zijn.
Aanvragen behoren overeen te komen met de doelstelling van de Stichting. Overige criteria die een rol spelen bij de beoordeling zijn onder meer haalbaarheid en omvang van het project, betrokkenheid van de Biltse samenleving, de hoogte van het aangevraagde bedrag en reeds eerder toegezegde donaties. Verzoeken om financiële steun kunnen één keer per twee jaar worden ingediend.

Na de bestuursvergadering wordt u per email op de hoogte gesteld van het besluit. Hierover vindt geen verdere correspondentie plaats. De toekenning van de donatie geldt voor maximaal één jaar. Dit betekent dat het project binnen één jaar na de bevestiging doorgang vindt en de toegekende donatie binnen die periode gebruikt wordt. Wij verzoeken u om ons op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

In het geval van een positief besluit wordt het gewaardeerd dat de naam en het logo van de Stichting Mens en zijn Natuur wordt vermeld op eventueel promotiemateriaal. Het logo kunt u hieronder downloaden.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via ons digitale aanvragensysteem. Als u de aanvraag correct heeft ingediend, ontvangt u automatisch bericht van ontvangst.

Download logo Ga naar het digitale aanvragensysteem